7 November 2023Johor Bahru

NOTIS PERMOHONAN UNTUK PENGGULUNGAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD SECARA SUKARELA (Seksyen 50(4)(a) Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012) Dengan ini notis adalah diberikan bahawa Raudatul Iman Beauty And Wellness PLT (No PLT: LLP0025186-LGN) akan membuat permohonan kepada Pendaftar Perkongsian Liabiliti Terhad untuk suatu perisytiharan pembubaran menurut Seksyen 50(2) Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 dalam tempoh tujuh (7) hari selepas notis ini disiarkan. Mana-mana pekongsi atau pemiutang PLT tersebut yang ingin membuat bantahan terhadap permohonan ini boleh membuat bantahan bertulis kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh notis ini.

You may also like